Regulamin

Regulamin

Informacje ogólne.

Sklep internetowy działający pod adresem: www.armate24.pl prowadzony jest przez Armate Rafał Bykowski, 05-410 Józefów ul. wewnętrzna 6, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP 532-132-28-10, e-mail: biuro@armate.pl, tel. (22) 789 66 28, zwaną dalej armate24.pl.

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Miejscem zawarcia umowy sprzedaży usług jest Józefów, ul. Piłsudskiego 30.

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy armate24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://armate24.pl sprzedający Produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży ze Sklepem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta (Konto) – baza danych zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień. Konto jest oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem;

Indywidualna Kalkulacja – unikalna kalkulacja, zawierająca specyfikację technologiczną usługi oraz określony termin jej ważności, wykonana w odpowiedzi na pytanie o ofertę złożone przez Klienta;

Sprzedawca (Usługodawca) – Armate Rafał Bykowski, 05-410 Józefów ul. wewnętrzna 6, NIP: 5321322810, REGON: 017321580; e-mail: biuro@armate.pl, tel. (22) 789 66 28.

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Przedmiot Transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU należącego do firmy PayU S.A. lub innych systemów płatności on-line;

Punkt Odbioru Sklepu Armate24.pl (Punkt Odbioru) – zlokalizowany w siedzibie Armate , w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. Punkt jest w czynny w godzinach 10:00-18:00.

1.ZASADY DZIAŁANIA
Wszystkie Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem Sklepu są realizowane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Zawarta pomiędzy Stronami umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą VAT dostarczoną w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DzU z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

Zamówienia w Sklepie mogą składać Klienci za pośrednictwem Internetu, zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie Sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Sklep działa w systemie 24/7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok). Zamówienia złożone po godzinie 15:00 będą przetwarzane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

W Zamówieniu Klient dokonuje, co najmniej:
a)    wyboru zamawianych Produktów
b)    oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy oraz adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c)    wyboru sposobu płatności.

Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a)    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b)    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
unikalny numer identyfikacyjny,
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
c)    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie Armate24.pl oraz w Indywidualnych Kalkulacjach, które otrzymują Klienci (zarejestrowani Użytkownicy) – w odpowiedzi na zadane pytanie o Indywidualną Kalkulację. Oferta Sklepu zawarta w Indywidualnej Kalkulacji wiąże tylko w stosunku do Klienta, który ją otrzymał od Sklepu.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie wolne od wad technicznych, zgodnie ze specyfikacją technologiczną opisaną przy Produkcie.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących jakości przesyłanych przez Klienta plików do druku, zwłaszcza w sytuacji, gdy komunikuje to system lub obsługa Sklepu, prosimy (przed złożeniem zamówienia) skontaktować się z działem obsługi Klienta.

Na życzenie Klienta realizowane przez Armate24.pl druki mogą być indywidualnie weryfikowane pod kątem zgodności kolorystycznej z dostarczonym przez Klienta wzorcem lub Klient może osobiście zatwierdzić prototyp nakładowy w siedzibie Sklepu. Wybór sposobu akceptacji odbywa się na etapie dodawania Produktu do Koszyka.

2. Ceny usług

Ceny zamieszczone na stronie Armate24.pl, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

Ceny podane na stronie przy usłudze lub produkcie są wiążące w chwili składania Zamówienia. Dla Klienta, który skorzysta z opcji Indywidualne Kalkulacje wiążąca jest cena, która wynika z tej Kalkulacji i jest przesłana przez Sklep w odpowiedzi na pytanie Klienta o ofertę.

Informacja o kosztach przesyłki pojawia się po dokonaniu wyboru formy doręczenia przedmiotu zamówienia oraz formy płatności za usługę.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych usług i produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Przy zamówieniach o wartości przekraczającej kwotę 100,00 PLN Klient, który dokonał wyboru formy płatności (zgodnie z pkt. 19 a) i b) – poniżej) zobowiązany jest do zapłaty Zaliczki w kwocie odpowiadającej 40% wartości zamówienia na rachunek bankowy Sklepu podany w formularzu zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu Zaliczki;

Sklep oferuje Klientom następujące formy płatności:
a)    Osobiście – gotówką lub kartą podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru;
b)    Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem;
c)    Przelewem Elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;
d)    Przelewem Bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
e)    kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;
f)    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

3. Czas realizacji Zamówienia

Na czas realizacji Zamówienia, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a)    Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b)    W przypadku niektórych Produktów czas kompletowania może być dłuższy.
Informacja o dłuższym czasie kompletowania jest umieszczona przy opisie Produktu.
c)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

4. Odbiór zamówień

Klient w formularzu Zamówienia dokonuje wyboru formy dostawy zamówionej usługi lub produktu.

W przypadku wybranych Produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

Sklep realizuje dostawę zamówień do wskazanego przez Klienta miejsca za pomocą poczty lub przesyłek kurierskich. W tym wypadku obowiązują terminy dostaw wynikające z regulaminów poczty lub firm kurierskich.

Niezbędnym warunkiem odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru jest podanie numeru zamówienia.

5. Punkt Odbioru czynny jest od 10:00 do 18:00.

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu otrzymywania usług za pośrednictwem Armate24.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego usług. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy

Zamówienia z formą odbioru osobistego są od razu po wpłaceniu Zaliczki przekazywane do realizacji. Nie mogą być anulowane.

Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ wszystkie oferowane przez Sklep Produkty i Usługi spełniają warunek określony w Art. 38, pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, jeśli udostępnione przez Klienta materiały nie nadają się do wykonania zlecenia lub w jego ocenie wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Reklamacje

Każdy Produkt w Sklepie objęty jest rękojmią usługodawcy.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w Produkcie:
a)    wad polegających na niezgodności Produktu ze specyfikacją technologiczną,
b)    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: 05-410 Józefów, Piłsudskiego 30

W przypadku przesyłek kurierskich lub pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując Produktu. Przyjęcie Produktu przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

W przypadku odbioru osobistego Punkcie Odbioru, przed opłaceniem pozostałej kwoty Zamówienia należy sprawdzić jego zgodność z Zamówieniem.

Jeśli wysłane Zamówienie zaginie w trakcie transportu i w przeciągu 21 dni od daty realizacji nie dotrze do Klienta, wykonamy je ponownie na nasz koszt.

W przypadku uzasadnionych reklamacji Sklep wykona Produkt ponownie lub dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku uzasadnionych reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki reklamowanego Produktu.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Produkt jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

Reklamacja musi być złożona w postaci pisemnej na adres:
Armate24.pl, 05-410 Józefów, Piłsudskiego 30

lub przesłana e-mailem na adres: biuro@armate.pl

UWAGA! Konieczne jest podanie numeru zamówienia!

W przypadku Produktów wykonywanych z własnych plików Klienta warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot całego Zamówienia.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu zamówienia.

Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży na warunkach określonych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

W zakresie reklamacji składanych przez Kupujących nie będących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklamacji nie podlegają zamówienia przy których Klient (pomimo operatorskich lub automatycznych ostrzeżeń generowanych przez system Armate24.pl w trakcie weryfikacji plików) zdecydował o skierowaniu ich do produkcji.

Reklamacje związane ze zgodnością kolorystyczną zrealizowanego zamówienia z przesłanymi plikami są rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy Klient wybrał opcję „weryfikacja kolorystyczna” – zgodnie z pkt. 13.

8. Przechowywanie prac

Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty jego realizacji. Po upływie tego terminu Sklep nie ma obowiązku przechowywania zamówionych towarów.

Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki, nie podlegają obowiązkowi ich przechowywania. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesłane przez Klienta pliki były archiwizowane, jednak powyższe nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta.

Kategorycznie zabronione jest przesyłanie plików zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Armate24.pl.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne wynikające z korzystania ze Sklepu. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skierowanie przez Klienta do obrotu druków i/lub innych materiałów reklamowo-promocyjnych wyprodukowanych przez Sklep (w tym również za utratę zysków i odszkodowania wynikające z tego faktu).

10. Prawa autorskie

Sklep Armate24.pl w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów.

Sklep przyjmuje, że Klient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

Sklep może usunąć umieszczone przez Klienta pliki, bez konieczności informowania go o tym, w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści.

11. Przetwarzanie danych osobowych

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Sklep w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Armate24.pl zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.

Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych Sklepu.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą klienci serwisu internetowego Armate24.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, oraz do ich poprawiania.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze  odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w Serwis osób trzecich.

12. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a drukarnią Armate. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wystawienie i wysłanie klientowi e-faktury lub faktury VAT.

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Wszystkie Produkty i Usługi oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2015 roku.
Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.